Close

Register van Verwerkingsactiviteiten

 1. Verwerking persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens leg ik vast in mijn cliëntendossier

 • Naam, adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer en e-mail van de client
 • Bij minderjarige cliënten ook de naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon en e-mailadressen van beide ouders
 • Indien van belang voor de therapie ook de gegevens van de huisarts en evt. de betreffende school/opleiding van de minderjarige cliënt.
 • Zaken betreffende godsdienst of levensovertuiging of zaken m.b.t. de seksualiteit leg ik niet vast in mijn verslaglegging.
 • Als complementair therapeut is het mij niet toegestaan om het Burgerservicenummer van de cliënt vast te leggen.
 • Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden vastgelegd
 • Behalve de AVG, zijn de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met de persoonsgegevens:
 • Dossierplicht

Op grond van de RBCZ ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

 • Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de RBCZ. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling.

 • Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zij via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

 • Minderjarigen

Volgens de patiëntenrechten uit de RBCZ komen de wilsbekwame minderjarige tussen de 12 en 16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht van voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, nl wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen door doorbreking van de geheimhouding.

 • Uitleg dossierplicht cliënt
 • Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als het gevolg van de RBCZ, de Wkkgz en de beroepscode.
 • Werken met cliëntdossiers
 • Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.
 • Beveiliging cliëntendossiers
 • Ik werk met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard.
 • Externe personen of bedrijven die toegang hebben tot de persoonsgegevens
 • In mijn praktijk heeft niemand anders dan mij toegang tot de persoonsgegevens van de cliënt.
 • Omgaan met datalek
 • Ik begrijp dat wanneer ik een datalek ondervind, dat ik dat moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Lemmer, 4 januari 2021